Program Industrikonferansen 21. mai

08.00-08.30         Registrering/kaffe/mingling
08.30-08.45         Velkommen/innledning v/ stortingspolitiker Terje Lien Aasland

Del 1:  kl. 08.45-11.50 Fremtidsrettet industri i Grenland

  08.45-10.10 Innlegg om prosjekter og planer fra Rec Solar,  Yara, Norcem, og Inovyn 

 • Rec Solar: Hvordan gjøre solceller enda mer miljøvennlige v/ Trude Nysæter
 • Yara: Grønn gjødselproduksjon – hva skal til for å lykkes v/ Odd-Arne Lorentsen
 • Norcem: Verdens første sementfabrikk med CO2-rensing v/ Tor Gautestad
 • Inovyn: North Star – Utvidelse av Klor/VCM på Rafnes v/ Thorbjørn Herder Kaggerud

10.10 – 10.40       Pause og standbesøk

10.40-11.50: Innlegg om prosjekter og planer fra Industrial Green TechHerøya Industripark og Ineos

 • Klyngen Industrial Green Tech på full fart fremover v/Ingrid Ohna + Irene Siljan Vestby
 • Ineos/Noretyl: Oppgradering av Etylenfabrikken på Rafnes v/ Finn Otto Aanesen
 • Herøya Industripark – arena for utvikling av fremtidens industri  v/ Gard Madsen

11.50 – 12.50       Lunsj og standbesøk

Del 2: kl. 12.50-15.45  Ny teknologi, trender, utfordringer og muligheter nasjonalt og globalt

Norsk Industri : Stein Lier Hansen om viktige fokusområder fremover for norsk industri.

Nel Hydrogen: Gjennombrudd for fornybart hydrogen gir eksportmuligheter v/ Erik Løkke-Øwre

Prosess 21: Prosess21  – veien mot økt verdiskaping med nullutslipp i 2050 v/Roger Strøm

14.15-14.45         Pause og standbesøk

 Nordic Blue Crude: Produksjon av fornybare, klimagassnøytrale hydrokarboner, i et integrert industrimiljø i Grenland v/ Rolf Bruknapp

 Norselab:Hvilke teknologiselskaper bør vi bygge i Norge de neste 10 årene v/ Ivar Kroghrud

15.45-16.00         Oppsummering

 

Om innleggene på Industrikonferansen:

Trude Nysæter, Rec Solar

Hvordan gjøre solceller enda mer miljøvennlige? v/ Trude Nysæter, Production Manager Rec Solar

REC Solar Norway produserer silisium til solceller med det suverent laveste energiforbruket og karbon-fotavtrykket i verden, basert på en unik og egenutviklet teknologi. I en tøff markedssituasjon gjør vi oss nå klare for å bli enda grønnere. Solenergi er den energiformen det installeres mest av i verden, og solcellemarkedet kommer til å fortsette å øke i mange år til. Vårt mål er å produsere det billigste og mest miljøvennlige solcellesilisium i verden.

Grønn gjødselproduksjon – hva skal til for å lykkes? v/Odd-Arne Lorentsen, Head of New Front End Technologies, Yara Technology Centre

Produksjon av gjødsel basert på fornybar energi, vann og luft er mulig, men det finnes en rekke utfordringer som må løses for at dette skal bli økonomisk.

Odd-Arne Lorentsen fra Yara Teknologisenter i Porsgrunn vil snakke om en lovende metode for å produsere fossilfritt gjødsel, men også hvilke generelle problemstillinger kraftkrevende industriaktører som ønsker å  redusere karbonavtrykket står overfor. Lorentsen vil dele noen tanker om hvordan disse problemstillingene kan løses.

Verdens første semenfabrikk med CO2-rensing v/Tor Gautestad, Operational Manager, Norcem Brevik

Ideen om å rense CO2 fra Norcem sin avgass ble lansert i 2004 og det første studiet ble kjørt i 2005. Siden den gang har ideen gjennomgått en rekke utviklings- og modningsfaser og studiet er nå i sin siste fase før beslutning skal tas. Såkalt DG3-rapport etter forprosjektet skal leveres til myndighetene før sommerferien etter pågående forprosjekt (Front End Engineering Design, FEED). Norcem har valgt Aker Solution sin «Aker Clean Carbon»-teknologi etter å ha gjennomført flere tusen timer med testing i pilotskala av denne alternative teknoliger. Det planlegges mot realisering av prosjektet fra Januar 2021.

«North Star – Utvidelse av Klor/VCM på Rafnes» v/ Thorbjørn Herder Kaggerud, Plant Development Manager Chlorine/VCM Rafnes (Inovyn)

Inovyn presenterte prosjektet som skulle i gang på Industrikonferansen i 2017. Nå nærmer prosjektet seg ferdigstillelse og Torbjørn Kaggerud forteller om teknologien bak utvidelsen, hvordan de klarer å gjennomføre prosjektet med stor grad av lokale leverandører, og litt om hvilke videre planer de har etter at dette prosjektet er ferdig.

Oppgradering av Etylenfabrikken på Rafnes v/ Finn Otto Aanesen, teknisk sjef Noretyl

Noretyl eier og driver etylenfabrikken (crackeren) på Rafnes i Bamble. Etylenfabrikken har vært i drift siden 1977. Hovedproduktene er etylen og propylen som i hovedsak benyttes som råstoff i den øvrige petrokjemiindustrien i Bamble, men også eksporteres. Noretyl eies av Ineos og er, sammen med INEOS Bamble, en del av INEOS Olefins & Polymers Europa.

Det foretas hele tiden  utskiftinger og oppgraderinger i et industrianlegg. Etter mange år i drift er det nå påkrevet med mer omfattende arbeid for å sikre god regularitet i årene som kommer. 

Herøya Industripark – arena for utvikling av fremtidens industri v/Gard Madsen, Vice President Business Development

Herøya Industripark er 1,5 km2 tettbygd med variert industri, teknologi og tjenesteleverandører. Parken huser omtrent 2.500 ansatte fordelt på 80 bedrifter.

Siden Herøya Industripark ble etablert av Norsk Hydro som produksjonssted for gjødsel i 1928-29, har området gjennomgått store forandringer og planene for videre utvikling av Industriparken er spennende.
Gard Madsen presenterer industriparken som etableringssted for produksjon, hvilke områder de vil fokusere på og hvilke andre interessenter de samarbeider med for å sikre denne utviklingen. 

Norsk Industri v/ administrerende direktør Stein Lier Hansen

Norsk Industri jobber for verdiskaping blant annet gjennom en fremoverlent næringspolitikk. Industriutvikling, forskning og teknologiutvikling må innrettes slik at Norge gis et løft. Når det gjelder energi, miljø og klima påpeker Norsk Industri at teknologi er driveren for en mer effektiv industriproduksjon. Og industrien er en sterk pådriver for et grønnere Norge. Veikart for ulike industribransjer er utarbeidet. Disse peker i retning av en fremtid med vesentlig lavere utslipp, samtidig som produksjonen kan økes. Konkurransekraften øker når fremtidens teknologi tas i bruk i dag.

 Gjennombrudd for fornybart hydrogen gir eksportmuligheter v/ Erik Løkke-Øwre, elektrolysesjef for Norge 

Nel Hydrogen  er verdensledende på hydrogenteknologi og ønsker å bidra til å gjøre hydrogen, framstilt ved spalting av vann og fornybar energi til et dagligdags produkt som erstatning for fossilbaserte alternativer som reformering av naturgass. NEL Hydrogen satser på å bli et nytt industrieventyr på Notodden i Telemark med planer om tre fabrikker og 300-350 arbeidsplasser.  Første byggetrinn er snart ferdig, og rommer avansert robotteknologi når 15 roboter skal innta produksjonslinjen.  NEL har allerede en stor kontrakt med Nikola Motor Company i USA om levering av 448 hydrogenanlegg for lastebiler.

Prosess21  – veien mot økt verdiskaping med nullutslipp i 2050 v/sekretariatsleder Roger Strøm

Hvordan skal norsk industri:

 • bli verdensledende på utvikling og kommersialisering av nullutslippsteknologi for fremtidens lavutslippssamfunn?
 • øke verdiskapingsbidraget ved å ekspandere industriens verdikjede?
 • være fremst på utvikling og tiltrekke seg verdensledende kompetanse i hele industriens verdikjede?
 • styrke og videreutvikle Norges komparative fortrinn som en ledende, bærekraftig industrinasjon?

Prosess21 er et inkluderende gruppearbeid hvor eksperter innen norsk industri skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan få til en utvikling i retning av minimale utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst i denne perioden.

Hovedoppgaver for forumet er å vurdere hvordan virkemiddelbruken kan innrettes for å oppnå de langsiktige klimamålene på en effektiv måter, kostnader ved forslag til nye, eller endringer i eksisterende, FoU-programmer eller andre virkemidler, konsekvensene for prosessindustrien og virkninger på utslipp av klimagasser i Norge og internasjonalt, og hva som bør nedprioriteres ved forslag som krever økte bevilgninger.

Endelig rapport fra Prosess21 skal overleveres til Nærings- og fiskeridepartementet vinteren 2021, men forumet vil også levere strategiske råd og anbefalinger underveis og søker bred involvering og engasjement fra industrien, utdanning, forskning og virkemiddelapparat.

Produksjon av fornybare, klimagassnøytrale hydrokarboner, i et integrert industrimiljø i Grenland v/Rolf Bruknapp, Partner Nordic Blue Crude

Nordic Blue Crude er et oppstartsselskap forbi de første vanskelige fasene, som ønsker at Norge skal bli det første produksjonslandet for syntetisk diesel, som lages  av elektrisitet, vann og CO2.

Blue crude kan raffineres på samme måte som råolje, og selskapet planlegger i tillegg produksjon av nafta; hovedkomponenten i bensin, samt voks til industriprosesser.

Målet er i første omgang å etablere en fabrikk på Herøya Industripark i Porsgrunn for produksjon av 10 millioner liter drivstoff i året – på sikt 100 millioner liter.

Hvilke teknologiselskaper bør vi bygge i Norge de neste 10 årene? v/ Ivar Kroghrud, Senior Partner Norselab

Hvordan Norselab omskaper tradisjonelle bransjer ved å fokusere på meningsfulle teknologiselskaper og digitale forretningsmodeller. 

Norselab er Norges ledende medgründer for meningfylte teknologiselskaper. De spesialiserer seg på å starte teknologiselskaper som løser reelle utfordringer for industrien. Norselab skiper som oftest selskaper sammen med smarte teknologihoder eller mennesker med dybdekunnskap fra tradisjonelle industrier. Norselab tilfører både operasjonell ekspertise og finansiell kraft som gjør det betraktelig lettere å gå fra startup til robust vekstselskap. 

Seriegründerne bak Norselab, Bl.a Aksel Lund Svindal, har allerede etablert flere innovative selskaper og bistår bl.a. med markedsføring, teknologi, finansiering og utvikling av optimale forretningsmodeller.

Arrangørene av Industrikonferansen: