Asplan Viak AS er et av landets fremste rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. I Grenland har vi hatt gleden av å bistå Frier Vest AS og Biogren AS med utvikling av nye industri- og næringsområder og fabrikkanlegg i Bamble kommune.

Industrien i Grenland har et sterkt miljøfokus og har et aktivt forsknings- og utviklingsmiljø.  Asplan Viak AS ønsker med sin grønne kompetanse å bidra til den positive utviklingen i regionen.

Asplan Viak gjennomfører og leder gode planprosesser, lager arealplaner etter PBL, utvikler bærekraftige og kreative konsepter og løsninger samt avveier interessekonflikter.

Asplan Viak har evnen til å se helheten og fange prosessenes kompleksitet. Vi setter planløsninger i en tverrfaglig sammenheng, sikrer nødvendige utredninger og dokumentasjon og legger til rette for videre gjennomføring. Asplan Viak kan påta seg totalprosjektering med alle fagområdene representert i disse komplekse tverrfaglige prosjektene.

Frier Vest

Asplan Viak har utarbeidet forslag til områderegulering for Frier Vest som omfatter et areal på 3000 daa. Området utgjør et stort potensial for ny framtidsrettet, grønn og bærekraftig industri- og næringsvirksomheter.

Prosessen har vært utfordrende og spennende med involvering av ulike aktører og behov for avklaringer undervegs. Avveining av samfunnsnytten opp mot verneverdier som kulturminner og naturmangfold samt tilpasning i landskapet har stått sentralt.

Skjerkøya

Asplan Viak utarbeider i disse dager rammesøknad for Pelletsfabrikk på Skjerkøya

Pelletsfabrikken er en høyteknologisk bedrift som skal tilpasses  reguleringsbestemmelser og den lokale konteksten på Skjerkøya. Lokaliseringen henger tett sammen med utvikling av nytt kaianlegg og utbygging av flere nye industritomter øst på halvøya.

Kommunene stiller stadig høyere krav til utforming, klimatilpasning og økologiske prinsipper for de ubebygde arealene også på industritomter. Det mest synlige resultatet av slike målsetninger er en tydeligere og mer funksjonell grønnstruktur. Fabrikken som planlegges på

tomten benytter høyteknologi for å oppnå en miljøriktig produksjon. Asplan Viaks planleggere og landskapsarkitekter samarbeider med egne arkitekter og ingeniører på Vann og Miljø for å tilrettelegge for et anlegg som gjennom formgiving, organisering og materialbruk tydelig viser fram bedriftens grønne profil og visjoner.