Skien Brygge er et byutviklingsprosjekt med stort fokus på bærekraftig utvikling. Samtidig er det sentrumsnært, slik at man kan bo og jobbe på samme sted.

– Bare det å realisere prosjektet hvor eksisterende infrastruktur utnyttes er med på å bidra til bærekraftig utvikling, sier ansvarlig prosjektsjef i Bane NOR Eiendom, Svein Ellingsen. Han understreker at det tilrettelegges for god livskvalitet både for dem som
lever der i dag og for dem som kommer etter. Skien Brygge er et transformasjonsprosjekt der det tidligere havne- og jernbanerelaterte arealet ved Skiens indre havnebasseng konverteres. Den nye bydelen vil romme ca. 400 boliger, over 500
kontorarbeidsplasser i tillegg til handel og hotell.
– For Skiens del er dette et større prosjekt som kan gagne store aktører slik at de slipper å søke på utsiden av bykjernen for å få etablert seg, forklarer Ellingsen, og understreker at alt er innenfor gangavstand, slik at man også har tilgang til alt i sentrum.
– Det betyr i prinsippet at man faktisk kan bo og jobbe på samme sted, om man foretrekker det. Hvis ikke, er tilgangen til å kunne reise kollektivt også god, sier han.

MILJØSTRATEGISKE MÅL
Bane NOR Eiendoms miljøstrategi er å utvikle gode kollektivknutepunkt med boliger, arbeidsplasser og servicetilbud, som bidrar til at flere velger tog og annen kollektivtransport fremfor bil. Dette mener Ellingsen at Skien Brygge oppfyller i aller høyeste grad.
– Dette prosjektet kan ta imot veksten i området og blir et attraktivt lokaliseringssted for nye virksomheter, samtidig som det også vil redusere behovet for flytting. I tillegg til Bane NOR Eiendom er det Skien Boligbyggelag og R8 Property, som sammen utgjør Skien Brygge Utvikling, som skal gjennomføre utbyggingen av første kvartal i prosjektet. Alle selskapene har klare miljøstrategiske målsettinger og leverer i tråd med disse.
– Sammen ønsker vi å videreføre de felles målene om bærekraftig utvikling. Hensynet til miljøet skal ivaretas hele veien, fra byggingen starter til Skien Brygge står ferdig, sier Ellingsen.

BYGGESTART I 2021
Ettersom samarbeidspartnerne allerede er valgt, ser det ut til at det blir byggestart for prosjektet allerede til neste år.
– Vi har en pågående intensjonsavtale om bygging av et moderne byhotell som skal bli knutepunktet og kjernen i selve prosjektet. I tillegg er vi i tett dialog med aktuelle aktører som ønsker å leie en del av kontor-
arealene, så vi er godt i gang, sier Ellingsen.

Fakta
• Ligger flott til ved Skienselva
• Blir en utvidelse av sentrum
• Omfatter boliger, kontorarbeidsplasser, handel og hotell
• Utviklingen strekker seg over 10 – 15 år
• Byggestart i 2021