Grenland Næringsforening

Grenland Næringsforening har siden 1884 lagt til rette for samarbeid og synergier for næringslivet. Vi samler bredden i Grenlands næringsliv i et stort nettverk med påvirkningskraft, og foreningen er mer aktuell enn noen gang.

Som medlem får du tilgang til et stort nettverk og kan være med å påvirke din bedrifts rammebetingelser. Medlemstallet er økende, og jo flere vi er – jo større styrke! Et medlemskap er rimelig, nyttig og hyggelig.

Foreningen skal ivareta og fremme medlemmenes interesser på ulike arenaer, herunder høringssaker og som et kontaktorgan. Vi setter saker på dagsorden, og har et stort samarbeidsnettverk innen både det private og det offentlige.
Mye av arbeidet skjer gjennom foreningens komiteer og utvalg. Vi legger også stor vekt på direkte kontakt og innspill fra medlemmene. Vi arrangerer månedlige medlemsmøter hvor vi kombinerer innlegg og foredrag om aktuelle temaer med det sosiale knyttet til et felles måltid. En fin måte å treffe andre og knytte kontakter.

Medlemsmøtene til Grenland Næringsforening er en attraktiv møteplass for næringslivet i Grenland. Et sted for nettverksbygging og nye samarbeid. Du er tilstede der beslutningstagere møtes. Ved å engasjere deg kan du være med å påvirke foreningens arbeid og politiske prosesser. Jo mer engasjert du er, jo mer får du igjen for medlemskapet!

Som medlem kan du bidra til at næringslivet får en enda sterkere påvirkning i viktige saker.

  • Kontaktperson :
    Mette Sannerholt Andersen
  • Telefon:
    951 20 848
  • E-post:
    msa@grenlandnf.no