Telemarksregionen

Industrien i regionen ble tidlig tvunget til å tenke miljø og omstilling.
Det har skapt et av de grønneste industrimiljøene i verden. Vi har noen helt spesielle fordeler for alle som ønsker å etablere ny og bærekraftig industri- og næringsvirksomhet.

Grenland har Norges største industriområde og har kompetanse i verdensklasse innen petrokjemisk industri. Området besitter betydelig ingeniørkompetanse knyttet til høyskole og industri, mye fagbrev/faglært kunnskap, og stor arbeidsstokk med bred kunnskapsbase.

Regionen har en stabil arbeidsstokk (mindre jobbhopping) med med godt innarbeidet skiftkultur. Det er skiftarbeid 365 dager i året i flere virksomheter. Området har et samsnakket lokalt næringsliv og offentlig styre.

PS! Industrien i Grenland sto i 2015 for en total omsetning på 37 milliarder (samlet tall for Telemark – kilde SSB) og sysselsatte 8.646 ansatte. Eksportandelen er på omlag 80%.

Industrien gir enorme ringvirkninger og sørger for attraktivitet for et mangfold av næringer i Grenland og Telemark.

Sam Eydes visjon om å «sette fossen til å gjøre nyttig arbeid for menneskene», var starten på det som skulle bli Hydro og et norsk industrieventyr uten sidestykke! Dette preger regionen den dag i dag. I Telemark har man en industrikultur i ryggraden som gjør oss i stand til å håndtere endinger og stadig raskere omstillinger. Som et av de største og mest belastede industriområdene i Norge, ble Grenland tidlig tvunget til å tenke miljø og omstilling. Det har skapt en av de grønneste og mest bærekraftige industrimiljøene i verden.

Grenland har et meget aktivt forskning- og utviklingsmiljø. Industrien samarbeider tett med Universitetet i Sørøst Norge, campus Porsgrunn. I Herøya Industripark er det kontinuerlig høy forsknings- og utviklingsaktivitet. I industriparkens Pilotarena kan dessuten industriideer som er ferdigtestet på lab-stadiet, prøvekjøres i større og mer virkelighetsnær skala, før de eventuelt realiserea i full skala.

Sjøveien over Skagerak til Europa er kort fra Grenland. Grenland havn er et av Norges største havneområder, målt i godsomslag. Det er ferjeforbindelser til Danmark fra Brevik og også fra Larvik i Vestfold som ligger bare 15 minutter fra Porsgrunn. Torp flyplass ligger mindre enn 30 minutter unna, og 4-felts motorvei og ny jernbane til Oslo og Sørlandet vil stå ferdig om få år.

I Grenland finnes flere attraktive næringsarealer, både sjønære og ferdigregulerte. Det er opprettet en arealguide på nett som viser en helhetlig oversikt over ledige arealer på Arealguiden Grenland.

Grenland har høyt spesialiserte havner inkludert fullt intermodal stykkgodshavn. Gode veier, toveis jernbanenett, høykapasitets kraftforsyning med flere kilder, industriell infrastruktur, Sandefjord Torp internasjonale flyplass (30 min). Det er ferjeforbindelser til Danmark, både fra Brevik og Larvik. Eidangerparsellen er et av Bane Nors største enkeltprosjekt noensinne. Strekningen mellom Grenland og Oslo skal bygges ut med dobbeltspor. Reisetiden vil halveres. Det planlegges også for en sammenkobling med Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i overskuelig fremtid.

Grenland har overskudd av stabil fornybar kraftleveranse, og jobber for å bli verdens første karbonnøytrale industriregion. Utbyggingen av CCS hos Norcem i Brevik er vedtatt og påbegynt.

De seks kommunene i Grenland har et felles bo- og arbeidsmarked, og deltar i Regionrådet for Grenlandssamarbeidet. Av industrinettverk, er de viktigste:

 • Telemark offshore. En tverrfaglig og frittstående intresseorganisasjon for virksomheter i Telemark som jobber innen offshore og teller 70 virksomheter.
 • Teknologinettverket Telemark. Består av 20 virksomheter og har som idégrunnlag å bidra til innovasjonskraft og verdiskapning gjennom økt samarbeid.
 • IndustriClusteret Grenland. Bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedrifter i regionen.
 • Arenaklyngen Industrial Green Techs ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriregion og levere innovative grønne teknologiske løsninger til det globale markedet. Klyngen samler ledende bedrifter og kunnskapsaktører i Telemark innen innovativ miljøteknologi.

I Grenland og Telemark er det et aktivt virkemiddelapparat, herunder såkornfond. Av andre instanser i virkemiddelapparatet som kan gi støtte og veiledning i forbindelse med nyetableringer, finnes bl.a.:

 • Innovasjon Norge
 • ENOVA
 • Vekst i Grenland
 • Etablererkontoret
 • Industrinettverkene (se eget pkt. over)

Fakta om regionen

Om Grenland:

 • Produktiviteten i regionen øker og næringslivet i Grenland er over middels produktive av norske regioner
 • Lønnsomheten i bedriftene i Grenland vokser
 • Grenland er attraktivt som bosted – befolkningen øker.
 • Grenland har et utdanningsnivå over middels av norske regioner både i befolkningen og for de ansatte i næringslivet
 • Høy innovasjonsgrad.
 • Grenland har tredje høyest verdiskaping i næringslivet i regionen Buskerud, Telemark og Vestfold.
 • Grenland har høy etableringsfrekvens. Tredje best av regionene i Buskerud, Telemark og Vestfold. Grenland havner på 22. plass av i alt 84 regioner på landsbasis.
 • Den relative arbeidsplassutviklingen var bedre enn landet i 2016

Norges største industriregion

Næringssammensetningen i Telemark gjenspeiles av den historiske utviklingen, og har vært preget av råvarebasert prosessindustri og primærnæringer. Med Grenland som industrimotor i regionen, har vi over 100 års erfaring med industri, utvikling og innovasjon. Nye industrinæringer og næringer med høy innovasjonsgrad er i vekst og bidrar til en moderne næringsstruktur i hele fylket. Grenland er i dag Norges største industriområde og sentrum for petrokjemisk industri.

Storindustrien i tall:

 • Omsetning 37 mrd (2015)
 • Ansatte ca. 8600
 • Eksportandel: ca. 80%
 • Investeringer: 20 mrd siste 10 år

Forskning og utvikling:

 • Samarbeid mellom HSN, Sintef Tel-Tek og Telemarksforskning
 • Statoil og Hydro har forskningssentre på Herøya
 • Piloterings- og testfasiliteter på Herøya og Notodden

Infrastruktur:

 • Under 2 timer fra Oslo
 • 40 min fra internasjonal flyplass på Torp i Sandefjord
 • Grenland Havn er en av Norges største
 • Ferje til Danmark og kontinentet fra Langesund og Larvik

Innbyggere, arbeid og utdannelse:

Innbyggertall:

 • Telemark: 173 307
 • Grenland: 122 728

Bedrifter med omsetning over 1 MNOK:

 • 4000

Arbeidsplasser:

 • Telemark: 80 325
 • Grenland: 67 709

Arbeidsledighet:

 • Telemark: 2,7 %
 • Grenland: 2,8 %

Universitets- eller høyskoleutdanning:

 • Telemark: 20,5 %
 • Grenland: 19,1 %

Høy sysselsetting innenfor prosessindustrien

I Telemark er det 80 325, og i Grenland 67 709 registrerte arbeidsplasser. Arbeidsledigheten i hele Telemark er på 2,7 %, mens den i Grenland er 2,8 %.

Lokaliseringskvotient: Andel sysselsetting for ulike bransjer i Telemark i forhold til landet for samme bransje (2017). Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning

Etableringsfrekvens i Telemark, Grenland og Norge:

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning

Verdiskaping i Telemark i næringsliv, unntatt oljeutvinning og finans:

Verdiskaping målt som salgsinntekter fratrukket innkjøpskostnader for varer og tjenester for alle regnskapspliktige foretak (2017). Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning

Produktivitet i næringsliv unntatt oljeutvinning og finans:

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning

Arealplaner og ledige industriområder

Grenlandskommunene har et mangfold av ulike næringsarealer tilpasset regionens næringsstruktur. Det er arealer til sentrumsformål, handel, reiseliv og opplevelser, tjenesteyting, småindustri, krevende industri, råstoffutvinning og havneformål.

Totalt utgjør næringsarealer i de 6 kommunene ca. 31.000 mål.

Arealguiden Grenland er utviklet i samarbeid mellom areal- og næringsutviklere fra Grenlandskommunene, Vekst i Grenland og private virksomheter på oppdrag fra Grenlandssamarbeidet. Prosjektledelse er Vekst i Grenland.

Hvem kan jeg snakke med?

Har du spørsmål i forbindelse med etablering? Ta kontakt med en av aktørene under, eller kontakt oss direkte.

Vekst i Grenland (ViG) utgjør næringsavdelingen til de seks grenlandskommunene. Selskapet tilbyr oppstartshjelp til nye og eksisterende virksomheter, gjennom individuell veiledning, SmartStartkurs, økonomikurs og gunstige lån.

Ta kontakt.

Herøya Industripark dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.

Herøya Industripark AS er parkens vertskap. Selskapet forvalter, drifter og utvikler parken.

Industrial Green Tech er en klynge i Innovasjon Norge-programmet og er sertifisert med «BRONZE LABEL» hos European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) i Berlin. Vår ambisjon er å bli verdens første klimapositive industriklynge innen 2040.

Klyngen ekspanderer stadig og har våren 2021 37 medlemsbedrifter: Bergen Carbon Solutions, Bergfald Miljørådgivere, Bilfinger, Bjorstaddalen Næring, Bouvet, Brevik Engineering, Børve og Borchsenius, Cody, Equinor, Eramet, Frier Vest, Funzionano, Goodtech, Grenland Havn, Herøya Industripark, HydrogenPro, ilf, Ineos, Inovyn, Isola, Kebony, Norcem, Nordic Blue Crude, Norner, Norsk Spesialolje, OiW, Periti, Project Invest, Proventia, REC Solar, RHI, Sintef Industri, Sintef Norlab, Skagerak Energi, USN, Vekst i Grenland og Yara.

Ta kontakt.