Nytt medlem i GIC – WAI Environmental Solutions

Vi er svært glade for å ønske Vestfoldsgründeren WAI Environmental Solutions velkommen som medlem i Green Industry Cluster.

WAI Environmental Solutions AS tilbyr systemer for tørking og pyrolysebehandling av organiske avfallsstrømmer og restprodukter til kommunale og industrielle selskaper.

Dette er sirkulærøkonomi i praksis, der vi gjenvinner ressurser fra kloakkslam, matavfall, dyreavfall, hageavfall, biorest fra biogass anlegg, fourenset plast mm., og produserer verdifulle produkter som biokull, bioolje og brennbar gass.

WAI jobber for at alt organisk avfall skal gjenvinnes, gjerne lokalt, for å bidra til et karbonnøytralt samfunn.  Det antydes at produksjon av ett tonn biokull kan lagre opp til tre tonn CO2 som trekkes fra i karbonregnskapet dersom biokullet brukes i for eksempel landbruket, dyrefor eller skogsdrift.

– Næringsstoffer som fosfor og nitrogen kan gjenvinnes for landbruket, CO2 lagres i biokullet, uønskede elementer som mikroplast, medisinrester og bakterier elimineres, og energiinnholdet videreforedles til lavkarbon drivstoff, sier gründer og daglig leder Steinar Danielsen. – Energien fra pyrolyseprosessen benyttes til tørking av råstoffene før innmating. I mange tilfeller skapes store mengder overskuddsenergi i form av oljer og syngass som kan brukes til fjernvarme eller produksjon av elektrisitet. Alle typer av industri og kommuner med restprodukter eller slam som inneholder organisk materiale vil kunne gjenvinne næringsstoffer, energi og bidra til karbonlagring ved hjelp av tørking og pyrolysebehandling.

WAIs beltetørkesystem i kombinasjon med pyrolyse kan behandle volumer fra 500 kg/time til 6 tonn/time. Pyrolyseprosessen foregår ved 400-650 oC med underskudd på oksygen slik at materialet brytes ned til verdifulle komponenter som fast karbon, oljer og syntesegass.

WAI Environmental Solutions AS ble startet i 2017 av Dr. Gang Xin og Steinar Danielsen, og er tilknyttet Silicia, Vestfold Teknologi Inkubator ved Forskningsparken ved USN Bakkenteigen på Borre. Gang og Steinar startet i 2018 også et datterselskap i Shandong provinsen i Kina som leverer systemer for rensing av avløpsvann fra kommunalsektoren, fiskeoppdrettsanlegg og andre industrier.

– Vår pyrolyse pilotreaktor som er i drift i Norge er en mini utgave av store industri-reaktorene vi har i drift i Kina. Pyrolysepiloten brukes til forskningsformål og i prosjekter med kunder som ønsker å verifisere pyrolysebehandlingen av deres eget organiske restprodukt/avfall. WAI Teknologien er i drift i full skala i andre land, spesielt for slambehandling og rensing av forurensede jordmasser, og er tilgjengelig for installasjon også i Norge, sier Danielsen.

WAI jobber med forskningsprosjekter og industriell innovasjon i Norge/Europa og Kina, og ønsker få til interessante samarbeid med bedrifter innenfor sine fagområder både i Green Industry Cluster og miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech . De vil delta i kompetansegruppen GIC FoUiO, og inviterer til å ta kontakt for eksempel for en gjennomgang av tilgjengelig råmaterialer for å sette opp massebalanse og energibalanse, og antyde dimensjoner på beltetørke- og pyrolyseanlegg.

Du kan finne mer informasjon om de sirkulære gründerne her: http://www.waies.no/

Kontaktinfo ligger også på våre medlemssider: https://greenindustrycluster.no/medlem/wai-environmental-solutions-as/