WAI Environmental Solutions AS

WAI Environmental Solutions AS tilbyr systemer for tørking og pyrolysebehandling av organiske avfallsstrømmer og restprodukter til kommunale og industrielle selskaper.
Dette er sirkulærøkonomi i praksis, der vi gjenvinner ressurser fra kloakkslam, matavfall, dyreavfall, hageavfall, biorest fra biogass anlegg, forurenset plast mm., og produserer verdifulle produkter som biokull, bioolje og brennbar gass. Næringsstoffer som fosfor og nitrogen kan gjenvinnes for landbruket, CO2 lagres in biokullet, uønskede elementer som mikroplast, medisinrester og bakterier elimineres, og energiinnholdet videreforedles til lavkarbon drivstoff. Energien fra pyrolyse prosessen benyttes til tørking av råstoffene før innmating. I mange tilfeller skapes store mengder overskuddsenergi i form av oljer og syngass som kan brukes til fjernvarme eller produksjon av elektrisitet. Alle typer av industri og kommuner med restprodukter eller slam som inneholder organisk materiale vil kunne gjenvinne næringsstoffer, energi og bidra til karbonlagring ved hjelp av tørking og pyrolysebehandling.
WAI Environmental Solutions AS ble startet i 2017 av Dr. Gang Xin og Steinar Danielsen. Vi er tilknyttet Silicia, Vestfold Teknologi Inkubator ved Forskningsparken ved USN Bakkenteigen på Borre. Besøksadresse er Langmyra 11b, 3185 Skoppum.
Vårt Beltetørke system i kombinasjon med Pyrolyse kan behandle volmer fra 500 kg/time til 6 tonn/time. Pyrolyseprosessen foregår ved 400-650 oC med underskudd på oksygen slik at materialet brytes ned til verdifulle komponenter som fast karbon, oljer og syntesegass. Vi integrerer innovativ Norsk og Kinesisk teknologi og jobber hovedsakelig på det Norske/Europeiske markedet og i Kina.
Vår pyrolyse pilot reaktor som er i drift i Norge er en mini utgave av store industri-reaktorene vi har i drift i Kina. Piloten brukes til forsknings formål og brukes i prosjekter med kunder som ønsker å verifisere pyrolyse behandlingen av deres eget organiske restprodukt/avfall.
WAI jobber for at alt organisk avfall skal gjenvinnes, gjerne lokalt slik at vi kan bidra til et karbonnøytralt samfunn i Vestfold Telemark og i Norge. Det antydes at produksjon av 1 tonn biokull lagrer 3 tonn CO2 som trekkes fra i karbonregnskapet dersom biokullet brukes i feks. landbruket, dyrefor eller skogsdrift.
WAI Teknologien er i drift i full skala i andre land og tilgjengelig for installasjon i Norge.

  • Kontaktperson :
    Steinar Danielsen, CEO
  • Telefon:
    95002160
  • E-post:
    steinar@waies.no