Telemarksregionen er en av de grønneste industriregionenene i verden. Vår lange industrihistorie og sterke industrielle infrastruktur har bidratt til det.

Telemark har en stolt industrihistorie, høy omstillingsevne, kompetanse, industriell infrastruktur og kultur. Vi kan skilte med en industriklynge i verdensligaen og en prosessindustri som står for en stor andel av norsk landbasert eksport.

 

Fortrinn

Det finnes flere attraktive næringsarealer, både sjønære og ferdigregulerte.

I tillegg er flere områder under utvikling i regionen.

Vestfold og Telemark er blant landets største industrifylker, og har et rikt og mangesidig ressursgrunnlag.

Grenland har Norges største industriområde og har kompetanse i verdensklasse innen petrokjemisk industri. Området besitter betydelig ingeniørkompetanse knyttet til universitetet og industri, mye fagbrev/faglært kunnskap, og stor arbeidsstokk med bred kunnskapsbase. Det er i tillegg skiftarbeid 365 dager i året i flere virksomheter.

Vestfold og Telemark har naturgitte fortrinn og ressurser, kompetanse og bedrifter som gjør at vi er godt posisjonert til å bidra både til at fremtidige energibehov dekkes, sirkulærøkonomi skaleres opp i industrien, og at klimagassutslippene reduseres.

Gjennom arenaklyngen Industrial Green Tech jobber industrien for å nå målet om å bli «verdens første klimapositive industriregion» innen 2040.

Vestfold og Telemark er en sterk industriregion, med teknologi i verdensklasse, og regionen har allerede høy FoU-virksomhet i næringslivet. Det er tett kobling mellom Univesitetet i Sørøst-Norge, industien og næringslivet forøvrig i regionen.

Det ligger også store muligheter i kobling av sterke fagmiljøer i triangelet Notodden/Kongsberg -Horten-Grenland.

Det er også gode piloterinsmuligheter i regionen gjennom Pilotarena Herøya. Her leverer Herøya Industripark  et komplett pilot-tilbud for en vellykket oppskalering.

Telemarksregionen er en av Norges største produsenter av ren fornybar energi gjennom produksjon av vannkraft. Regionen har pr i dag overskudd av stabil fornybar kraftleveranse.

Regionen og industriparkene spesielt har en sterk industriell infrastruktur med:

 • høyt spesialiserte havner inkludert fullt intermodal stykkgodshavn
 • ferjeforbindelser til Danmark, både fra Brevik og Larvik
 • toveis jernbanenett med gode forbindelser til Oslo og en planlagt sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen
 • gode veiforbindelser fra regionen til både til Oslo og til Sørlandet
 • Sandefjord Torp internasjonale flyplass

Sjøveien over Skagerak til Europa er kort. Både Larvik Havn og Grenland Havn har ferjeforbindelser til Danmark.

Sandefjord Torp internasjonale flyplass er lett tilgjengelig for hele fylket.

4-felts motorvei og ny jernbane til Oslo og Sørlandet vil stå ferdig om få år.

Vestfold og Telemark har et bredt spekter av leverandører til prosessindustrien i regionen, offshore og annen landbasert industri i Norge og verden.

Her finner du alle typer leverandører fra de små og spesialiserte til store internasjonale leverandører som: ABB, Siemens, Emerson, Sweco og Bilfinger.

I Vestfold og Telemark er det et aktivt virkemiddelapparat, herunder såkornfond. Av andre instanser i virkemiddelapparatet som kan gi støtte og veiledning i forbindelse med nyetableringer, finnes bl.a.:

 • Innovasjon Norge
 • Forskningsrådet
 • ENOVA
 • Proventia

Fakta

 • Areal (km2): 17,465.92
 • 23 kommuner
 • Innbyggere: 422 000
 • Største byregion er Grenland med 122 075 innbyggere
 • Vestfold og Telemark er et fylke som har hatt bedre flyttetall enn forventet over lang tid. Det gjelder spesielt de siste fire årene.
 • Vestfold og Telemark er et attraktivt fylke å bo i og flytte til.
 • Nærhet til Oslo og sørlandet
 • Sandefjord Torp internasjonale flyplass
 • Larvik Havn og Grenland Havn

Næringssammensetningen i telemarksregionen gjenspeiles av den historiske utviklingen, og har vært preget av råvarebasert prosessindustri og primærnæringer. Med Grenland i spissen har vi over 100 års erfaring med industri, utvikling og innovasjon. Nye industrinæringer og næringer med høy innovasjonsgrad er i vekst og bidrar til en moderne næringsstruktur i hele fylket. Grenland er i dag Norges største industriområde og sentrum for petrokjemisk industri.

Figuren viser lokaliseringskvotientene til de ulike bransjene i Vestfold og Telemark. Bransjer med lokaliseringskvotient over 1 er bransjer som Vestfold og Telemark har relativt mye av. Vi kan også se hvilken lokaliseringskvotient bransjen hadde i 2009 i de grå søylene.

Bransjer som Vestfold og Telemark har relativt mye av er prosessindustri, øvrig verkstedindustri, el-produksjon, landbruk, anna industri, butikkhandel, bygg og anlegg, helsetjenester og barnehager og undervisning.

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning (2019)

Arbeidsplasser:
• 198 929
Kilde: SSB 07984: Sysselsatte per 4. kvartal, etter næring (SN2007), kjønn, alder, statistikkvariabel, år og region

I Vestfold og Telemark arbeider nesten 10 % av de sysselsatte i industrien.

Kilde: Mitt og ditt Vestfold og Telemark

Arbeidsledighet:
• 3,5%
Kilde: vtfk.no

Etableringsfrekvens i Vestfold og Telemark og Norge:

Etableringsfrekvensen er antall bedrifter som er nyregistrert ett år i prosent av antall eksisterende bedrifter i begynnelsen av året. Etableringsfrekvensen forteller om det er mange eller få nyetableringer i forhold til antall eksisterende bedrifter.

Vi kan se utviklingen av etableringsfrekvensen siden 2009 for Vestfold og Telemark og Norge i figuren. Etableringsfrekvensen i Norge var kunstig høy i 2013 på grunn av registreringstekniske forhold i enhetsregisteret. De siste årene har etableringsfrekvensen vært mellom 12 og 15 prosent.

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning (2019)

Verdiskaping i Vestfold og Telemark:

Den samlede verdiskapingen i næringslivet i Vestfold og Telemark er vist som andel av verdiskapning i Norge. Tre bransjer, oljeutvinning, finans, landbruk er utelatt i disse beregningene. I transportnæringen har vi sett bort fra bedrifter i utenriks sjøfart.

Fra 2008 til 2014 falt andelen til Vestfold og Telemark mye. Etter 2014 har andelen økt igjen. Det betyr at næringslivet i Vestfold og Telemark har hatt bedre vekst i verdiskapingen enn næringslivet ellers i landet etter 2014.

Ser vi på den faktiske veksten i 2019, er det Drangedal og Hjartdal som fikk den sterkeste veksten i næringslivets verdiskaping dette året. Sandefjord og Horten fikk også sterk vekst i verdiskapingen i 2019.

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning (2019)

Produktivitet i næringslivet:

Figuren viser utviklingen i produktiviteten i næringslivet i Vestfold og Telemark og Norge fra 2008 til og med 2019. Fire bransjer er utelatt fra beregningene. Det er oljeutvinning, finans, landbruk og utenriks sjøfart.

I 2019 ble det skapt verdier for 680 555 kr per ansatt i næringslivet i Vestfold og Telemark.

Produktiviteten i regionen øker og Porsgrunn er en av kommunene med høyest produktivitet den siste tiårsperioden.

Prosessindustrien er mer produktiv i Vestfold og Telemark en ellers i landet.

Kilde: Knut Vareide, Telemarksforskning (2019)

Vestfold og Telemark har store klimagassutslipp, spesielt fra industri og veitrafikk, som står for henholdsvis 70 % og 13 % av utslippene.

De totale klimagassutslippene i Vestfold og Telemark gikk ned med 0,55 % fra 2018 til 2019 til 4,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Industrien sto for 69 % av de totale utslippene i Vestfold og Telemark i 2019.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har satt mål om å redusere klimagassutslipp med 60% innen 2030.

Gjennomsnittlig nedgang i klimagassutslipp fra 2009–2018 var på 22 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. For å nå fylkets mål om 60 % utslippsreduksjon innen 2030 må utslippene ned med 212 000 tonn per år. Dette krever omstilling til et samfunn hvor økt verdiskaping går hånd i hånd med høyere ressursproduktivitet og lavere klimagassutslipp.

I september 2020 anbefalte regjeringen å igangsette det norske prosjektet for fangst og lagring av CO2 (CCS). Prosjektet har fått navnet Langskip, og innebærer blant annet midler til karbonfangstanlegg hos Norcem i Brevik.  Dette gir regionen en unik posisjon til å løse nasjonale og globale klimautfordringer gjennom klimateknologi.

 

Kilde: Mitt og ditt Vestfold og Telemark

Vi skaper verdens første klimapositive industri!

Powered by Telemark er en teknologi- og industriklynge med hovedsete i Grenland. Gjennom «Veikart for en klimapositiv industriregion» skaper vi prosjektene som gjør oss klimapositive innen 2040.